PORTFOLIO_Birano

האתגר ותכולת העבודה

הורייזן הגיעה למשרדנו עם הקמת החממה במטרה לבצע מיתוג מהיר שכלל בין היתר, עיצוב לוגו, גיבוש סלוגן, עיצוב ניירת, מצגת, ואתר אינטרנט. האתגר שעמד בפנינו הוא הנסיון להביא לידי ביטוי ויזואלי את הערכים המיוחדים של חממה שמטרתה לקדם מיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, אנרגיה ירוקה, חסכון באנרגיה ושימוש במשאבי הטבע ליצור אנרגיה ׳נקייה׳.

מדוע עשינו כך?

חלשידג שדגלחישג כלךחי כךףשדגימכ דגכךלף דגכךמד ךףל ךלחג ךשגכי כםכ כנכ עחיע גכצתזגכמ גכךעגכ כםךכע גכעחלךגכ עךגכע םךגכיע גםכע גכךעמ מ